Warunki korzystania z serwisu

 

Wstęp

 

Niniejsze Warunki korzystania obowiązują w obrębie serwisu topbonus.pl i dotyczy wszystkich Użytkowników i Partnerów korzystających z portalu. Jego przedmiotem jest określenie warunków korzystania oraz funkcjonowania serwisu internetowego topbonus.pl

 

 1. Definicje

 

 • Serwis – Platforma internetowa figurująca pod adresem topbonus.pl jest administrowana przez Planetled z siedzibą w Bolesławcu. W danym serwisie zamieszczane są oferty zakupu lub pobrania kuponów przez Użytkowników na usługi, bądź towary innych firm Partnerów.
 • Administrator – podmiot zarządzający i prowadzący Serwis topbonus.pl przez Planetled
 • Biuro: ul.Dolne Młyny 38, 59-700 Bolesławiec NIP 612-001-13-40, e-mail:biuro@topbonus.pl
 • Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (może być również osoba małoletnia i/lub nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego) posiadająca aktywne Konto i akceptująca wszystkie postanowienia Warunków Korzystania.
 • Partner – Podmiot świadczący usługi i dokonujący dostaw towarów na rzecz nabywców kuponów.

 

 

 

 1. Warunki i zasady korzystania

 

 • Rejestracja – W celu skorzystania z usług topbonus.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny podając: swoje imię, adres e-mail oraz hasło. Rejestracja dla każdego z Użytkowników jest bezpłatna.
 • Pobranie Kuponu. W celu pobrania KUPONU, Użytkownik serwisu klika w ikonę „Pobierz”. Następnie po zalogowaniu użytkownik wybiera ilość KUPONÓW (Użytkownik może pobrać określoną liczbę Kuponów) – maksymalną ilość kupna Kuponu przez jednego Użytkownika określa Partner w podpisanej umowie z Administratorem.
 • Potwierdzenie przez Użytkownika zamiaru dokonania pobrania Kuponu odbywa się przez akceptację Warunków oraz naciśnięcie przycisku „Pobierz”. Kupon jest dostępny po zalogowaniu na topbonus.pl w zakładce Moje Konto.
 • Każdy użytkownik ma równocześnie wgląd do swoich kuponów w zakładce Moje Konto.
 • Pobranie Kuponu jest możliwe jedynie w czasie trwania oferowanej usługi przez Partnera. Czas trwania oferty ustalana jest indywidualnie z Partnerem.
 • Realizacja KUPONU – Kupon należy zrealizować u Partnera topbonus.pl Realizacja Kuponu może nastąpić po okazaniu u Partnera wydrukowanego Kuponu lub po przekazaniu Partnerowi numeru Kuponu oraz kodu zabezpieczającego. Kupon może zostać zrealizowany w czasie określonym przez Partnera, zwykle 1 do 6 miesięcy.
 • Odstąpienie KUPONU – Każdy Kupon posiada specjalny unikalny numer i kod zabezpieczający, który Partner porównuje z posiadaną listą. Kupon jest realizowany przez jego okaziciela. Administrator nie zabrania Użytkownikowi udostępniania Kuponu osobom trzecim, jednak nie odpowiada za żadne wynikające z tego powodu skutki negatywne dla Użytkownika. W przypadku kradzieży Kuponu, bądź podejrzenia posłużenia się kodem przez osobę nieuprawnioną Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Administratora serwisu w celu zablokowania kodu Kuponu i uniemożliwienia realizacji danego Kuponu u Partnera. Tylko niezrealizowany Kupon może zostać zablokowany
 • Partner – Administrator podpisuje umowę z Partnerem. Z dniem doręczenia umowy, lub ustalonym wcześniej z Partnerem oferta Partnera jest wyświetlana w serwisie topbonus.pl maksymalnie do 14 dni, ale nie wcześniej niż przed dostarczeniem umowy Administratorowi. Partner ma wgląd do wszystkich Kuponów i ich zarządzania w panelu administracyjnym.

 

 

4. Odpowiedzialność i reklamacje

 

 • Administrator zobowiązuje się do jak najwyższej jakości świadczonych usług, nie ponosząc odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, awarią sprzętu, lub nieprawidłowym użytkowaniem przez Użytkowników/Partnerów
 • Administrator gwarantuje możliwość realizacji Kuponu po okazaniu go u Partnera. topbonus.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedopełnienie przez Partnera obowiązków dotyczących realizacji kuponu na warunkach przedstawionych w ofercie. Świadcząc usługi na rzecz Użytkownika, Partner działa we własnym imieniu i na własne ryzyko.
 • Partner gwarantuje i zobowiązuje się do jak najwyższej jakości świadczonych usług dla Użytkownika, który okaże Kupon zakupu danej usługi w systemie topbonus.pl

 

5. Przepisy końcowe

 

 • Wszelkie prawa do serwisu oraz do zamieszczonych w nim treści są zastrzeżone. Dokonywanie zmiany, rozpowszechniania tychże danych oraz obrotu nimi bez uprzedniej zgody topbonus.pl lub uprawnionego Partnera jest zabronione.
 • Do spraw nieuregulowanych w Warunkach korzystania z serwisu a dotyczących praw i obowiązków stron mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Prawem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Użytkownikiem/Partnerem, a topbonus.pl, którego przedmiotem są świadczone przez topbonus.pl usługi na warunkach określonych w Warunkach korzystania z serwisu, jest prawo polskie.
 • Jeżeli któreś z postanowień jest nieważne w całości albo części, nie wpływa to w jakikolwiek sposób na pozostałe postanowienia Warunków korzystania oraz na zawarte umowy.
 • Do spraw nieuregulowanych w Warunkach korzystania z serwisu , a dotyczących praw i obowiązków stron mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Prawem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Użytkownikiem/Partnerem a topbonus.pl, którego przedmiotem są świadczone przez topbonus.pl usługi na warunkach określonych w Warunkach korzystania, jest prawo polskie.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków korzystania w dowolnym czasie i w dowolnym zakresie postanowień powyższych Warunków.
 • Warunkiem korzystania z serwisu jest zaakceptowanie wszystkich postanowień Warunków korzystania z serwisu.